Regulamin - Shopping Victoria

Data wydarzenia: 12.11.2016 roku

1. ORGANIZATOR:

Grupa Soname sp. z o.o.
ul. Chrobrego 29/4A
58-300 Wałbrzych

2. GOSPODARZ:

Galeria Victoria
ul. 1 Maja 64
58-300 Wałbrzych

3. TERMIN:

12 listopada 2016 roku, godz. 18.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) W zabawie prawo do udziału mają wyłącznie panie, które mają ukończą 18 lat i posiadają ważny dowód osobisty.

b) Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem dostępnego formularza kontaktowego na stronie www.kobiecanki.pl od dnia 02.11.2016 do dnia 11.11.2016 do godz. 21:00 lub bezpośrednio w dniu imprezy w godzinach: 17:15-17:45 na I piętrze w Galerii Victoria przy scenie.

c) Uczestniczka musi mieć przy sobie dowód osobisty.

5. ETAP PIERWSZY

a) Uczestniczki powinny się pojawić w dniu imprezy - 12 XI 2016 o godzinie 17:45 na I piętrze w Galerii Victoria przy scenie.

b) Zadaniem uczestniczek będzie oszacowanie wartość zaprezentowanych zestawów zaprezentowanych na manekinach. Te cztery panie, które podadzą cenę najbliższą prawdy, przechodzą do II rundy i tym samym otrzymują bezzwrotny bon na 400 zł na zakupy w sklepach Galerii Victoria.

c) Uczestniczki losują koperty. W każdej kopercie znajduje się dana tematyka, w konwencji której uczestniczka przygotuje swój zestaw finałowy.

d) W jednej z kopert poza tematem, znajdzie się także złota karta, która umożliwi uczestniczce skorzystanie z pomocy doradczej stylistki przy przygotowaniu zestawu.

6. ETAP DRUGI

a) Uczestniczki wyruszają o jednym czasie po zakończeniu weryfikacji i zakończeniu etapu pierwszego.

b) Zakupy z danego sklepu zostaną zrealizowane na podstawie zaplaty gotówką, wzięcia paragonu zakupu i wpisaniu danej rzeczy do protokolu..

Całość zestawu nie może przekraczać 400 zł brutto. W wypadku kiedy suma nieznacznie przekroczy cenę 400 zł, uczestniczka osobiście pokrywa kwotę nadwyżki. Kwota nadwyżki nie może być jednak wyższa niż 20 zł brutto.

c) na przygotowanie zestawu uczestniczki mają 60 minut.

d) uczestniczka, która przekroczy ten czas zostanie zdyskwalifikowana przez co Organizator nie pokrywa kosztów związanych z zakupem wybranych przez uczestniczkę ubrań.

e) w razie dyskwalifikacji uczeestniczka jest zobowiązana zwrócić organizatorowi calość otrzymanej kwoty w wysokości 400 zl brutto w dniu wydarzenia.

f)) w wypadku kiedy uczestniczka zostanie podejrzana o kradzież asortymentu sklepowego na miejscu zostanie wyjaśniana zaistniała sytuacja co zdyskwalifikuje uczestniczkę. Jeśli uczestniczka dokona kradzieży zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej poprzez zgłoszenie tego na Komendę Miejską Policji w Wałbrzychu i wyegzekwowanie dalszych procedur sądowych przez poszkodowany podmiot.

g) sklepy biorące udzial w zabawie:

odzieżowe  i bielizna:

Cropp Town, Diverse, Esotiq, H&M, House, 4F, Big Star, Butik, C&A, Carry, CCC, Lindex, Martes Sport, Medicine, Mega Clothing, Mohito, Monnari,Tally Weijl, Top Secret, Triumph, Victority, Wrangler Lee, New Yorker, On i Ona,, Orsay, Pawo, Leonardo, Reserved, Ryłko, Solar, Sporting, Stradivarius, 
 
buty i torebki:
Darbut, Deichmann, Ryłko, Wojas, 

7. FINAŁ

a) Po 60 minutach, uczestniczki zostaną zaproszone na stanowiska fryzjerskie i make – up. Około godziny 21:15 odbędzie się pokaz finałowy polegający na zaprezentowaniu się każdej z uczestniczek na wybiegu.

b) O ocenie wykonanego przez uczestniczkę zadania, decydują pozostałe uczestniczki konkursu. Przy ocenie stylizacji uczestniczki, brane pod uwagę są kryteria subiektywne oceniających.

c) Uczestniczki mają obowiązek przyznać punktację od 1 do 4 gdzie skala punktacji rozpoczyna się od najsłabiej ocenionej – 1 punkt do najwyżej ocenionej – 4 punkty.

d) Poza oceną uczestniczek, ocenia także gość specjalny, Ewelina Rydzyńska.

e) Punktacje każdej uczestniczki oraz punktacja przyznana przez Ewelinę Rydzyńską są zapisywane na kartkach. Głosowanie jest tajne.

f) Podliczanie punktów odbywa się poprzez przekazanie przez uczestniczki i Ewelinę Rydzyńską protokołów do osoby oddelegowanej przez Organizatora w celu ich  odsumowania. Wyniki zostaną napisane na tablicy i będą zawierać przyznanie punktacji przez poszczególne osoby.

g) O zwycięstwie uczestnika decyduje liczba przyznanych punktów przez pozostałe uczestniczki oraz Ewelinę Rydzyńską.

8. PRZYZNANIE NAGRÓD

a) nagrodą główną jest bon o wartości 1 000 zł brutto dla uczestniczki, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

b) zwrot kosztów związanych z zakupem rzeczy na terenie centrum handlowego Galeria Victoria w Wałbrzychu nastapi przelewem na wskazane przez uczestniczkę konto na podstawie przeslanych faktur do siedziby Organizatora. Koszt całościowy wynikający z faktur nie może przekroczyć łącznej kwoty 1 000 zł brutto.

c) W wypadku przekroczenia kwoty 1 000 zł brutto zwrot będzie wynosil 1 000 zł brutto.

d) Zwrot pieniędzy dotyczy tylko i wylącznie faktur wystawionych przez sklepy na terenie Galerii Victoria w Walbrzychu

e) Uczestniczka zobowiązuje się przeslać faktury do dnia 5.12.2016. Po tym terminie zwrot kosztów za dostarczene faktury nie nastapi. W przypadku wysylki dokumentów poczta liczy się data stepla.

f) Zwrot za dostarczone faktur nastapi w ciągu 3 dni roboczych od daty dostarczenia faktur do siedziby Organizatora

Adres wysylki faktur:

Grupa Soname sp. z o. o.
ul. Odlewnicza 4/4
58-309 Walbrzych

Dane do faktury:

Grupa Soname sp. z o.o.
Ul. Chrobrego 29/4A
58-300 Wałbrzych
NIP: 8862983878

9. DANE OSOBOWE

a) Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika iewentualnie publicznego podania imienia i nazwiska zwycięzcy –nie dłużej niż przez okres   przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

b) Organizator nie będzie przekazywał Danych osobowych innym podmiotom.

c) Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji uczestnika lub prawa do ewentualnej nagrody może  prowadzić do wykluczenia z konkursu lub do odmowy przyznania prawa do ewentualnej nagrody.

10. PRAWIDŁOWOŚĆ PRZEBIEGU KONKURSU I REKLAMACJE

a) Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursów sprawuje Organizator.

b) Organizator rozpatruje wszelkie reklamacje Uczestników Konkursu związane z konkursem.

c) Reklamacje powinny zostać złożone w formie pisemnej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu (edycji Konkursu),w którym brał udział Uczestnik i którego dotyczy reklamacja. Jeżeli podstawą reklamacji jest zdarzenie zaistniałe po zakończeniu Konkursu reklamacja powinna być złożona w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty tego zdarzenia.

d) W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

e) Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu ich reklamacji listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, pod warunkiem podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź.

f) Reklamacje powinny być przesyłane listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Shopping Victoria”- reklamacja”.

g) Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres doręczeń), jak również zarzuty związane z udziałem w Konkursie autora reklamacji.

h) Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania relacji z konkursu zawierających wizerunek uczestniczek w formie drukowanej, zdjęć i video. Uczestniczka, wyraża na to zgodę bez prawa do otrzymania dodatkowego z tego tytułu

wynagrodzenia.

b) Dane osobowe uczestniczek będą wykorzystane dla potrzeb konkursu.

c) Dokonując zgłoszenia do konkursu uczestniczka potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

d) Organizator ma prawo odwołać konkurs z powodów niezależnych od niego.

e) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.